Algemene voorwaarden

– BHVisuals – (september 2016)

Artikel 1 Definities 

1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: Leverancier de heer G. Kempers, handelend onder de naam BHVisuals en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65981278; Koper: de wederpartij van Leverancier, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Artikel 2 Algemeen 

1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Leverancier en een Koper waarop Leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Leverancier , voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Algemene voorwaarden van de Koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn.

4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Leverancier en Koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

5. Leverancier is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Leverancier zal de gewijzigde algemene voorwaarden ten minste een maand voordat deze in werking treden bekendmaken. Partijen zijn gebonden aan de gewijzigde algemene voorwaarden vanaf de dag dat deze in werking treden. Koper is uitsluitend gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met ingang van de dag dat de gewijzigde algemene voorwaarden in werking treden indien de gewijzigde algemene voorwaarden een substantiële verslechtering van de positie van Koper.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes 

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. De door Leverancier gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Leverancier is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.

3. Levertijden in offertes van de Leverancier zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij

uitdrukkelijk anders is vermeldt.

5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Leverancier daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Leverancier anders aangeeft.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Leverancier niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4 Levering 

1. Levering geschiedt op locatie van de Koper.

2. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Leverancier deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

3. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Leverancier gerechtigd de zaken op te slaan voor risico en kosten van Koper.

4. Indien de zaken worden bezorgd is Leverancier gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.

5. Indien Leverancier gegevens behoeft van de Koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Koper deze aan Leverancier ter beschikking heeft gesteld.

6. Indien Leverancier een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Koper Leverancier schriftelijk in gebreke te stellen.

7. Leverancier is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Leverancier is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

8. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Leverancier de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5 Monsters en modellen 

1. Is aan de Koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 6 Onderzoek en reclame 

1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Leverancier te worden gemeld. Niet zichtbare behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering te worden gemeld.

3. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst Koper gebrekkige zaken te retourneren dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier .

Artikel 7 Vergoedingen, prijs en kosten 

1. Indien Leverancier met de Koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is de Leverancier niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs in de gevallen als hieronder genoemd.

2. Leverancier mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Leverancier kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten of verpakkingsmateriaal.

3. Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt, is Koper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsstijging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst.

4. De door Leverancier gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.

Artikel 8 Wijziging van de overeenkomst 

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Leverancier zal de Koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Leverancier de Koper hierover tevoren inlichten.

4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal Leverancier daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5. In afwijking van het te dezen bepaalde zal Leverancier geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 9 Betaling 

1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Leverancier aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichtingen niet op.

2. Indien Koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de Koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Koper zijn de vorderingen van Leverancier op de Koper onmiddellijk opeisbaar.

4. Leverancier heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Leverancier kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Leverancier kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

5. Indien betaling binnen 7 dagen na factuurdatum geschiedt zal door Leverancier geen toeslag in rekening worden gebracht.

6. Indien betaling na 7 dagen geschiedt is opdrachtgever een toeslag verschuldigd van 2%, tenzij

partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 5.)

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud 

1. Alle door Leverancier geleverde zaken, daaronder eventueel mede ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Leverancier totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Leverancier gesloten overeenkomsten is nagekomen.

2. De Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Leverancier zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. De Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

5. Door Leverancier geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

6. Voor het geval dat Leverancier zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Leverancier of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Leverancier zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 11 Garantie 

1. Leverancier garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

2. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 6 maanden na levering.

3. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Leverancier de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Koper , naar keuze van Leverancier , vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Koper zich reeds nu de vervangen zaak aan Leverancier te retourneren en de eigendom aan Leverancier te verschaffen.

4. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Leverancier, Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

5. Leverancier sluit iedere garantie en aansprakelijkheid voor door derden geproduceerd zaken uit. De garantie van het betreffende product is beperkt tot de garantie die de producent eventueel aan Koper verstrekt. .

Artikel 12 Incassokosten 

1. Indien de Koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Koper. In ieder geval is Koper in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd.

2. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Koper.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding 

1. Leverancier is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: – Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt; – na het sluiten van de overeenkomst Leverancier ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal worden nagekomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

2. Voorts is Leverancier bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Leverancier op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Leverancier de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Leverancier behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Teruggave ter beschikking gestelde zaken 

1. Indien Leverancier aan Koper bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is Koper gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Koper deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

2. Indien Koper, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Leverancier het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op Koper te verhalen.

Artikel 15 Aansprakelijkheid 

1. Indien door Leverancier geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Leverancier jegens Koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.

2. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

3. Indien Leverancier aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Leverancier te verstrekken uitkering, althans tot maximaal tweemaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van gebruiker voor directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal € 10.000,- (Zegge: tienduizend euro).

4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Leverancier toegerekend kan worden; – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Leverancier of haar ondergeschikten.

Artikel 16 Risico-overgang 

1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 17 Overmacht 

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch, krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Leverancier niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Leverancier worden daaronder begrepen.

3. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Leverancier haar verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zover Leverancier ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichting uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Leverancier gerechtigd om reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 18 Vrijwaringen 

1. De Koper vrijwaart Leverancier voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

2. Indien de Koper aan Leverancier informatiedragers, elektronische bestanden of software verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 19 Intellectuele eigendom en auteursrechten 

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Leverancier zich de rechten en bevoegdheden voor die Leverancier toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Het is Koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

3. De in het kader van de opdracht eventueel door de Leverancier tot stand gebrachte ontwerpen, schetsten tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Leverancier , ongeacht of deze aan de Koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

4. Alle door Leverancier eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de Koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Leverancier

worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

5. Leverancier behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 20 Geheimhouding 

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Leverancier gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Leverancier zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Leverancier niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 21 Geschillen 

1. De rechter in de vestigingsplaats van Leverancier is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Leverancier het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 22 Toepasselijk recht 

1. Op elke overeenkomst tussen Leverancier en de Koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 23 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden 

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht.

 

Mocht u naar aanleiding van deze Algemene voorwaarden nog vragen hebben, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

OVER BHVISUALS
BHVisuals brengt uw bhv-middelen op een creative en innovatieve manier onder de aandacht. De bhv-middelen worden op een bijpassende afbeelding gemonteerd. Op deze manier vallen de bhv-middelen goed op! Zo worden uw mensen meer bewust van de locatie en ook zijn de bhv-middelen makkelijk bereikbaar.

CONTACT
BHVisuals
Laan van Bergen 43
3703 TH Zeist
Telefoon: 0031615283040
Email: info@bhvisuals.nl

DISCLAIMER
ALGEMENE VOORWAARDEN

CONNECT